diamondbaby.in.th
Tel: 095-371-2556 Email: natben543@gmail.com
>> Precise Climate Controller เครื่องปรับสภาพบรรยากาศ
ตารางนี้คือ การวิจัยของสมาคมเครื่องเย็นของประเทศอเมริกา (ASHRAE) แสดงการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในอากาศกับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ ไม่ว่าจะเป็น แบคทีเรีย ไวรัส รา และไรฝุ่นจะตายที่ ความชื้นสัมพัทธ์ที่ประมาณ 50%RH
จากปัญหาและความรู้ที่กล่าวมาข้างต้น ขอนำเสนอ นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ คือ เครื่องปรับสภาพบรรยากาศ (Precise Climate Controller) เป็นระบบควบคุมสภาพบรรยากาศ ที่สามารถควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่อง โดยอุณหภูมิจะควบคุมให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง +/- 0.2 องศาของค่าที่ตั้ง และความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในช่วง +/- 2 %RH ของค่าที่ตั้ง ซึ่งต้องใช้การควบคุมด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเท่านั้นถึงทำได้ เนื่องจากค่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นตัวแปรที่ cross coupling กับค่าตัวแปรอุณหภูมิ ดังนั้นการควบคุมจึงต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการควบคุมที่เรียกว่า decoupling control
โดยได้รับการรับรองผลจาก
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รับรองผลการกำจัดไรฝุ่น
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับรองผลห้องปลอดเชื้อ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รับรองผลทดสอบกับคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้จากไรฝุ่น
ผลรับรองทดสอบการกำจัดไรฝุ่น
โดยศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่น
ศิริราชพยาบาล
คลิกดูเอกสารฉบับเต็ม
ผลทดสอบทางคลินิก (Clinical Trial)
กับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
คลิกดูเอกสารฉบับเต็ม
ผลทดสอบการกำจัดเชื้อราและแบคทีเรีย
ในอากาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
คลิกดูเอกสารฉบับเต็ม
ติดตั้งที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
หลักการทำงานของ Precise Climate Controller เครื่องปรับสภาพบรรยากาศ มีการทำงานอยู่สองโหมด คือ
1. Full control mode ใช้ในกรณีมีคนอยู่ในห้องซึ่งจะทำการควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
2. Standby mode ใช้ในกรณีไม่มีคนอยู่ในห้อง จะเป็นการควบคุมเฉพาะความชื้นสัมพัทธ์เพียงอย่างเดียว
ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ โดยเฉพาะเด็กเล็กและเด็กในวัยเรียนที่เป็นโรคภูมิแพ้กันมาก เด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้จะมีคุณภาพชีวิตที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป มีผลการเรียนตกต่ำเรียนไม่ทันเพื่อน การเจริญเติบโตช้าทั้งสมองและร่างกาย คนเป็นพ่อ-แม่อย่ารอให้สายเกินแก้ไขกับการลงทุนหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกตัวเอง (สุขภาพของลูกสำคัญที่สุดสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่)
> ผู้สูงอายุ ที่ปกติจะมีภูมิคุ้มกันลดลงตามอายุที่เพิ่มขี้น ที่มีแนวโน้มจะติดเชื้อโรคได้ง่ายกว่า เริ่มจากการติดเชื้อใน กระแสเลือดก่อนจะเสียชีวิต โดยการรับเชื้อโรคที่มาจากอากาศที่หายใจ
> ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดและผู้ป่วยเรื้อรัง ที่มีแนวโน้มเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากติดเชื้อราที่ระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วย เหล่านี้จะมีภูมิคุ้มกันต่ำรับการติดเชื้อได้ง่าย
> ผู้ป่วยโรคหอบ หืด ที่มักมีจะรับตัวกระตุ้นให้อาการกำเริบได้จาก สารพิษจากเชื้อราและสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น และ อาการกำเริบเมื่อสภาวะอากาศมีการเปลี่ยนแปลง
สมาคมวิศวกรปรับอากาศอเมริกา (ASHRAE) รายงานว่า ที่ความชื้นสัมพัทธ์ที่อยู่ในช่วง 40-60%RH และอุณหภูมิระหว่าง 22-27 องศาเซลเซียล ที่เป็นสภาพบรรยากาศที่เราใช้ทำการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อราและไรฝุ่น ยังเป็นจุดความสบายสูงสุดของคน (Comfort Zone)ที่เครื่องปรับอากาศทั่วไปไม่สามารถทำได้ ดังนั้นถ้าหากคุณได้นอนในห้องที่ติดตั้ง เครื่องปรับสภาพบรรยากาศจะทำให้คุณนอนหลับได้สนิทหลับลึก(Deep Sleep) มีผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพสูงสุด
รูปด้านซ้ายแสดงแผนภูมิความสบายของคนบน Psychrometric chart ค่าความชื้นสัมพัทธ์จะแสดงด้วยเส้นสีน้ำเงิน ส่วนค่าความชื้นสมบูรณ์จะแสดงบนแกนแนวตั้ง สำหรับประเทศไทยโอกาสที่จะเกิดสภาวะสภาพบรรยากาศที่อยู่ในช่วง comfort zone โดยทางธรรมชาติแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยจึงต้องสร้างขึ้นจาก เครื่องปรับสภาพบรรยากาศ
The table on the top is the research of the American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). It shows the growth of pathogens in the air according to relative humidity, which bacteria, viruses, fungi and dust mites will be eliminated at a relative humidity of approximately 50% RH. From knowledge mentioned above, we offer a new innovative system. That is The Precise Climate Controller. The climate controller system that can control both temperature and humidity precisely and continuously and the temperature is controlled to within +/- 0.2 degrees from setting. The relative humidity is controlled to within +/- 2% RH from setting.
The certified results are from:-
School of Medicine Siriraj Hospital certified result of a dust mite elimination
School of Medicine Phramongkutklao Hospital Certified clean room
School of Medicine Ramathibodi Hospital Certification tests on patients who are allergic to dust mites.
Siriraj Hospital
คลิกดูเอกสารฉบับเต็ม
Ramathibodi Hospital
คลิกดูเอกสารฉบับเต็ม
Phramongkutklao Hospital
คลิกดูเอกสารฉบับเต็ม
School oMedicine Phramongkutklao Hospital test room
The working principle of Precise Climate Controller There are two modes of operation.
1. Full control mode: In case of someone is in the room.Which will control both temperature and humidity
2. Standby mode: In case of no one is in the room. Will control the humidity only.
Nowadays toddlers and school-aged children who are allergic will have the inferior quality of life cause slow growth of brain and body. The elder usually have immunity decreases with increasing age which are likely to be blood infection.Patients after surgery and chronic patients that the death rate is likely to increase due to respiratory infection these patients have low immunity.Patients with asthma Often because have been a catalyst for the exacerbation from mycotoxins and allergens from dust mites.
That on the answers of The Precise Climate Controller.
From the American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) reports that relative humidity in the range 40-60% RH.and temperatures between 22-27 degrees Celsius the climate that can eliminate bacteria, viruses, fungi and dust mite also the comfort zone of human. The air-conditioner cannot perform. So if you sleep in a room installed the Precise Climate Controller will give you a deep sleep. As a result, the immune system of the body will work better efficiency.
The chart on the left shows the comfort zone of human. ( Psychrometric chart ) The relative humidity is shown by the blue line. The absolute humidity will be shown on the vertical axis. A chance for all continental could not have comfort zone by nature except create by The Precise Climate Controller